Slavíme 195 let divadla v Hronově!

20.03.2017 13:33

Slavíme 195 let divadla v Hronově!

Jediným zdrojem pro zpracování počátků hronovského ochotnického divadla byla až donedávna Jiráskova románová kronika U nás. Autor v jejím II. díle obsáhle, detailně a barvitě vylíčil první divadelní představení v Hronově (Padolí), jeho přípravy a následky. Podle ní se v roce 1823 z Prahy, kde se vyučil hodinářem a zároveň si zamiloval divadlo, vrací do rodného městečka Antonín Kalina (ve skutečnosti Knahl). Po čase shromáždí kolem sebe divadelní nadšence, rozepisuje role a u Kalinů se konají první zkoušky. Na první postní neděli 3. března 1827 ve staré roubené škole (dnes již neexistujícím stavení pod farou) na provizorním jevišti z prken a škamen provedou ochotníci první divadelní představení – Berounské koláče od Jana Nepomuka Štěpánka. V městečku má divadlo velký ohlas, také herci mají chuť pokračovat, ale jelikož se hrálo bez povolení vrchnostenského úřadu, následuje zákaz dalších představení. Písemná žádost, podaná na náchodský zámek na podzim téhož roku, zůstává bez odpovědi. Další představení, které je již jednoznačně doloženo i písemnými prameny, se konalo až o 20 let později, v roce 1847. Historicky však chybí písemné doklady, Jiráskovu románovou kroniku totiž nelze považovat za historický pramen a sám autor byl odkázán pouze na ústní tradici.

Vzhledem k tomu je proto významným zjištěním, že písemné doklady k začátkům ochotnického divadla v Hronově přece jen existují, a to dokonce již k roku 1822! Objevila je archivářka a historička Mgr. Lydia Baštecká (do roku 2013 ředitelka Státního okresního archivu Náchod) ve Státním oblastním archivu v Zámrsku. Jedná se o koncept dopisu, datovaný 26. 3. 1822, jehož originál byl odeslán krajskému úřadu do Hradce Králové. Tímto průvodním dopisem náchodský vrchnostenský úřad oznamuje, že mu byla doručena žádost obyvatel městečka Hronova (žádost se bohužel nedochovala) o udělení povolení sehrát několik malých českých divadelních představení ve prospěch chudé školní mládeže. Náchodský úřad tuto žádost podpořil a doporučil ke kladnému vyřízení. Dochoval se i originál odpovědi krajského úřadu z 10. 4. 1822, stručné a zamítavé. Důvodem zamítnutí žádosti bylo přesvědčení zemských úředníků, že „lidé, kteří se zabývají hraním komedií, jsou odváděni od své práce v úřadech, v řemeslu nebo od domácích prací“. A i když se vynořuje řada ještě nezodpovězených otázek (kdo tuto ochotnickou činnost inicioval, jaký byl repertoár, kdo hrál a kde se hrálo), historicky prokázaným faktem je činnost hronovských ochotníků již v roce 1822. Což znamená, že si právě letos připomínáme 195 let ochotnického divadla v Hronově!

Taková divadelní tradice si jistě zaslouží pořádnou oslavu, kterou pořádají pro širokou veřejnost členové hronovského divadelního souboru. Uskuteční se v neděli 26. března od 14 do 17 hodin v prostorách Jiráskova divadla. Zájemci si budou moci prohlédnout výstavu věnovanou historii a současnosti hronovského amatérského divadla, kterou je budou provázet oživlé postavy z Jiráskových divadelních her, zahraje jim divadelní kapela a zlatým hřebem budou ukázky z legendárního prvního představení Berounských koláčů. Divadelní soubor se postará nejen o zábavu, ale i o občerstvení návštěvníků, kteří se mohou těšit i na koláče. Oslava bude stylově zakončena od 19 hodin představením Jiráskovy Vojnarky. Přijměte tedy pozvání na příjemné odpoledne a oslavu bezmála dvousetleté hronovské divadelní tradice!

DS Jiráskova divadla Hronov